akumassa

 

 

 

 

 

 

 

ADA Puławska serdecznie zaprasza na spotkanie 13.10.2016 o godz.19:00.

AKUMASSA: „o mnie i tych wokół mnie”

W Indonezji, po upadku reżimu Suharto, obywatele i obywatelki odzyskali wolność słowa. Pomimo tego media indonezyjskie są obecnie kontrolowane przez oligarchów więc jest nadal istnieje nierówna dystrybucja wiedzy i informacji w przypadku ogółu społeczeństwa. Równolegle, w ciągu ostatnich piętnastu lat, powstało wiele oddolnych organizacji, które korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjnych regują na istniejące problemy w lokalnych społecznościach. Organizacje te za pośrednictwem alternatywnych mediów, starają się budować na własną rękę infrastrukturę do zwalczania ułomności systemów opieki społecznej i oświaty, jak również istniejącego konglomeratu medialnego. Jednak nie wszystkie z tych inicjatyw są w stanie działać w sposób ciągły i borykają się z wieloma problemami. Obecnie starają się działać bazując na idei zrównoważonego rozwoju jednak wciąż mają do czynienia z problemem, jak działać w przypadku ograniczonych zasobów.

AKUMASSA może być postrzegana jako platforma i metodologia pozwalająca na obejście takich ograniczeń. Forum Lenteng współpracuje z lokalnymi kolektywami w kilku regionach Indonezji, w tym Pasirputih. Podkreślając lokalną perspektywę, AKUMASSA stara się uświadamiać społeczności lokalne na temat tego jak funkcjonują media i jak powiązane są z władzą. Jest to robione za pomocą różnych działań: projektów artystycznych, badań środowiskowych, warsztatów z umiejętności krytycznego „czytania” mediów. AKUMASSA pobudza także działaczy do budowania sieci kontaktów między kolektywami, jak również do współpracy z lokalnymi samorządami. Koncentrując się na narracjach peryferyjnych, lokalnym kontekście i kapitale społecznym AKUMASSA pokazuje drogi do wzmocnienia społeczności lokalnych i podaje kilka strategii, które pozwalają zachować ich trwałość.

Dwóch działaczy kulturalno-społecznych z Indonezji, Muhammad Sibawaihi oraz Manshur Zikri będący obecnie na artystycznej rezydencji w Polsce w ramach programu CSW air-laboratory, podzieli się doświadczeniami w temacie wzmacniania społeczności lokalnych w Indonezji. Muhammad Sibawaihi pracuje w fundacji Pasirputih w Lomboku i podczas gedy Manshur Zikri pracuje w organizacji Forum Lenteng znajdującej się w Dżakarcie. Obydwaj wielokrotni współpracowali ze społecznościami lokalnymi Indonezji w tej dziedzinie i przeprowadzili kilka projektów w ramach programu AKUMASSA Forum Lenteng.

Podczas spotkania, goście opowiedzą o swojej pracy, praktykach i strategiach rozwoju ruchu AKUMASSA, oraz o tym, jak przebiega praca z lokalnymi społecznościami w kontekście Indonezji.

więcej:
http://akumassa.org/
http://csw.art.pl/index.php?action=air

biografie:

Manshur Zikri (ur. 23 stycznia 1991) pochodzi z Pekanbaru. Jest krytykiem, kuratorem filmowym i działaczem mediów, który mieszka i pracuje w Dżakarcie. Obecnie jest członkiem Forum Lenteng, Dżakarta zbierajacej organizacje non-profit,, które koncentruje się na badaniach społecznych i kulturowych.Jest on odpowiedzialny za AKUMASSA, prowadząc projekty we współpracy z lokalnymi kolektywami w róznych regionach Indonezji. Jest również jednym z kuratorów ARKIPEL: Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival. Jego głównym zainteresowaiem są partycypacyjne praktyki artystyczne z udziałem obywateli i obywatelek w ramach budowania ich świadomości o potencjale mediów, także jako narzędziu polityczneym. Od 2010 Zikri jest zaangażowany w wiele projektów artystycznych społeczności lokalnych w Indonezji, głównie związanych z mediami i sztuką filmowj filmową.

Muhammad Sibawaihi urodził się w Lomboku. Edukował się w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli i Edukacji, Mataram. Po ukończeniu uniwersytetu, uczył w kilku szkołach. Następnie, w 2010 roku wstąpił Pasirputih, wspólnoty, która jest zaangażowana w różne dziedziny twórcze i ma na celu promowanie kreatywności, oraz działań publicznych w społeczeństwie indonezyjskim. Jako dyrektor Pasirputih odpowiedzialny jest za różne program, w tym Pasirputih Channel, Pasirputih Cinema, Berajah aksara, KelasWah, BE-Young Art Residency Program i corocznego festiwalu Pasirputih „Bangsal Menggawe”. W swojej pracy bada życie społeczne w obszarze Pemenang (North Lombok, Indonezja) i korzysta z wyników tych badań, aby inicjować różne działania społeczne. Kręci także filmy dokumentalne i artystyczne związane z różnymi problemami społecznymi w Pemenang.

[EN]
AKUMASSA: “about me and those around me”


After the fall of the Suharto regime, the Reformation era opens the freedom of expression for all citizens, especially for media workers. In its development, Indonesian media are now controlled by the oligarchy so there’s still an unequal distribution of knowledge and information for the general public. At the same time, within the last fifteen years there are a lot of grassroots organizations that have been growing in the country, where they take advantage of communication technologies in responding contemporary issue in the local contexts through alternative media, seeking to build up their own infrastructures to counter the state’s bad educational and social welfare systems as well as such media conglomeration. However, not all of those initiatives could survive continuously. The idea of the sustainability is still a main concern. In fact, so many local initiatives are still dealing with the problem of how to keep sustainability in the midst of limited access and lack of capital.

AKUMASSA can be seen as a platform developed as a methodology to get around such limitations. Forum Lenteng works in collaboration with several local collectives in several regions of Indonesia, including Pasirputih. Emphasizing the local perspective, AKUMASSA encourage the communities to be aware of mainstream media workings and power relations, through various actions: media literacy workshops, art projects and community-based researches. In its implementation, AKUMASSA also stimulates the activists to build up horizontal networking between collectives as well as partnership with local government. Putting their faith in the peripheral narratives, locality and social capital, AKUMASSA carries out a kind of alternative empowerment for community and recommend some strategies to keep their sustainability.

Two cultural activists from Indonesia, Muhammad Sibawaihi (1988, North Lombok) and Manshur Zikri (1991, Jakarta) who are now resident artists staying in Poland for two months in the framework of A-I-R Laboratory program at Center of Contemporary Art Ujazdowski Castle, will share their experience in a topic of community empowerment. Muhammad Sibawaihi works at Lombok-based organization Pasirputih Foundation while Manshur Zikri works at Jakarta-based organization Forum Lenteng. They have often worked in collaboration in such field and have organized several projects in the framework of Forum Lenteng’s AKUMASSA program.

Based on this background, Muhammad Sibawaihi and Manshur Zikri will discuss their works, practices and strategies in developing that movement, about how to work within local grassroots in the context of Indonesia.

Biographies:

Manshur Zikri (b. January 23, 1991) was born in Pekanbaru, Indonesia. He is a critic, film curator and media activist, who lives and works in Jakarta. He is now a member of Forum Lenteng, a Jakarta based non-profit organization focused on social and cultural studies. As a member of the organization, he is in charge of AKUMASSA, a community-based media empowerment program carried out in collaboration with several local collectives in some regions of Indonesia. He is also one of the curators of ARKIPEL: Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival. His main concern is always associated with collaborative-participatory art practices involving common people in the framework of expanding the awareness of media potential, both as a tool and political agency. Since 2010, Zikri is involved in a lot of community-based art projects, including media art and film production and exhibitions, in Indonesia.

Muhammad Sibawaihi (b. May 20, 1988) was born in Lombok, Indonesia. Siba completed his education at the Institute of Teacher Training and Education, Mataram. After graduating from the university, he taught at several schools. Then, in 2010, he joined Pasirputih, a community that is engaged in various creative fields and aims at fostering creativity, as well as critical and public participation. Recently, he has become the Program Director of Pasirputih and is responsible for various Pasirputih’s programs, including Pasirputih Channel, Pasirputih Cinema, Berajah Aksara, KelasWah, Be-Young Art Camping, Artists Residency Program and the Pasirputih Annual Festival “Bangsal Menggawe”. He studies the social life in the Pemenang area (North Lombok, Indonesia) and uses the results of this research to initiate many social activities. He also makes documentary films and video art projects related to various social problems in Pemenang.

more:
http://akumassa.org/
http://csw.art.pl/index.php?action=air