on 3 czerwca 2023 at 09:48 – 7my Warsaw Independent Bookfair 9-10.09.2023

[polski][english]

[polski]

WARSAW INDEPENDENT BOOKFAIR 2023

„Im więcej wiesz, tym lepiej działasz”

Witajcie po ubiegłorocznej przerwie! Chcemy zaprosić Was na VII edycję Kiermaszu Książki Niezależnej, który odbędzie się w Warszawie w terminie 9-10.09.2023

///

Konflikt zbrojny w Ukrainie unaocznił w ostatnim czasie sztucznie wytworzone podziały, w każdym sensie, ale szczególnie tym dosłownym, w postaci granic, murów, zasieków. Sytuacja kryzysowa, jaką jest m. in. wojna, wymusza masowe ruchy ludności, porzucenie własnego, bezpiecznego dotychczas domu, w poszukiwaniu nowego. Ta podróż okupiona jest ogromnym wysiłkiem, na każdym etapie napotyka przeszkody, struktury państwowe i polityczne, które są jej niechętne, które aktywnie jej przeciwdziałają, które nie są na taką sytuację przygotowane. Istnieje w tym wszystkim ruch zmierzający w innym kierunku, niejako “pod prąd”. To wspólnota, samoorganizacja, pomoc wzajemna. To wszystkie osoby/grupy osób/inicjatywy, które każdą wolną chwilę minionego roku spędziły (i nadal spędzają!) patrolując przygraniczne lasy w poszukiwaniu tych, którym ogromnym wysiłkiem udało się przekroczyć granicę. To każda ręka, która podała ciepły koc, wodę, leki, miskę zupy. To każdx, którx przyjxłx do domu osobę uchodźczą, zaoferowałx jej pracę, pomoc prawną, tłumaczxkx, czy wykonałx dowolny inny akt dobroci.

I te właśnie akty dają nadzieję. Na to, że niezależnie od naszego pochodzenia, jesteśmy ludźmi i potrafimy w “innych” dostrzec nie “obcych”, a ludzi. Na to, że być może inny świat jest możliwy. Na to, że na pewno płoty i mury, a także czołgi i karabiny są nam zdecydowanie niepotrzebne.

Nadchodzący kiermasz chcemy dedykować wszystkim osobom, które z różnych powodów (politycznych, klimatycznych, ekonomicznych) opuściły swoje domy. Wierzymy, że poprzez wspólne spotkania, budowę różnorodnych społeczności, codzienne wsparcie, jesteśmy gotowx współistnieć i czerpać od siebie co najlepsze. Szczególnie zapraszamy inicjatywy wydawnicze, autorów/autorki i grupy oddolne, które przygotowują literaturę i materiały publikacyjne (tłumaczenia, grafika, ziny) w językach grup dyskryminowanych i przeznaczone dla nich m.in. kurdyjskim, białoruskim, ukraińskim, arabskim i wieloma innymi. Chcemy zmierzyć się z tematem podziałów na różnych płaszczyznach (geograficznych, ekonomicznych, mentalnych) oraz mechanizmami, które za nimi stoją. Chcemy także odpowiedzieć na pytanie czy można marzyć o społeczeństwie bez sztucznie narzuconych granic i przyjrzeć się społecznościom, które tworzą struktury bezpaństwowe i wielokulturowe.

Przez wrześniowy weekend zanurzymy się w tekstach, wierszach, grafikach, dyskusjach, muzyce, aby wypłynąć z nowymi pomysłami na kolejne lata.

///

Wydarzeniu będą towarzyszyć spotkania (także w formie online), w trakcie których będą poruszane tematy obecnie zajmujące wydawnictwa niezależne oraz inicjatywy oddolne, które wpisują się w ideę siódmego Niezależnego Kiermaszu Książek. Jest on otwarty na przekaz równościowy obejmujący głos osób wykluczanych. Będzie przestrzenią do wspólnego dzielenia się naszymi doświadczeniami, uczenia się od siebie nawzajem, dyskutowania z szacunkiem nad alternatywami oraz spojrzenia krytycznie na współczesną rzeczywistość.

W poprzednim w kiermaszu brały udział wydawnictwa, kolektywy i osoby reprezentujące różne środowiska zarówno z Polski jak i zagranicy. Wydarzenie przyciągnęło też sporo miłośniczek i miłośników książek i liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie.

Nie będziemy w stanie pokryć kosztów podróży osobom wystawiającym się, za to nie pobieramy opłaty za stoisko. Jeśli bardzo chcesz przyjechać a jedyną przeszkodą są dla Ciebie finanse, napisz do nas – spróbujemy coś razem wymyślić. Kiermasz jest bezpłatny dla osób odwiedzających.

Ponieważ mamy ograniczoną liczbę stanowisk, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie. Na zgłoszenia czekamy (do 1 czerwca 2023) pod adresem warsawbookfair[at]riseup.net. Na ten sam adres mailowy można przysyłać wszelkie propozycje współpracy, pytania i uwagi odnośnie wydarzenia.

Zapraszamy!

Kolektyw Warszawskiego Niezależnego Kiermaszu Książek

www: warsawbookfair.noblogs.org

twitter: twitter.com/WarsawBookfair

facebook: facebook.com/warsawbookfair

instagram ENG: @warsaw_independent_bookfair

Tematyka: #Internacjonalizm, #Wielokulturowość, #Migracje, #Diaspory, #Antymilitaryzm, #Granice, #Pomocwzajemna, #Samoorganizacja

[english]

WARSAW INDEPENDENT BOOKFAIR 2023

Warsaw, September 9-10, 2023

ADA Puławska

“The more you know, the better you do”

We are happy to invite you to participate in the seventh edition of the Warsaw Independent Bookfair! This year it will take place on the 9-10th of September in A.D.A. Puławska. If you write, print, organise, translate, run a library, conduct any research, create or, like us, you simply like books, come and support us in our efforts for independent publishing houses and book-centred self-organisation. We invite you to debates, lectures, workshops and concerts.

///

The armed conflict in Ukraine has recently highlighted the artificially created divisions, in every sense, but especially the literal one, in the form of borders, walls, and entanglements. The war crisis, among other things, is forcing mass movements of the population, abandoning their own previously safe home in search of a new ones. This journey is paid for with great effort; at every stage, it encounters obstacles, state and political structures that are reluctant to it, that actively oppose it, and that are unprepared for it. There is in all this a movement moving in a different direction, so to speak, “against the current”. It is a community, self-organization, and mutual aid. All the people/groups of people/initiatives spent (and still spend!) every spare moment of the past year patrolling the border forests in search of those who managed to cross the border with great effort. It is every hand that has given a warm blanket, water, medicine, and a bowl of soup. Every person who welcomed a refugee into their home, offered them a job, legal assistance, a translator, or performed any other act of kindness.

And it is these acts that give hope. For the fact that, regardless of our background, we are human beings and can see in the “others” not “strangers” but people. For the fact that another world is possible. On the fact that surely fences and walls and tanks and guns are unnecessary to us daily.

We want to dedicate the upcoming fair to all those who have left their homes for various reasons (political, climatic, and economic). By coming together, building diverse communities, and providing daily support, we are ready to coexist and get the best from each other. We especially invite publishing initiatives, authors/authors and grassroots groups that prepare literature and publication materials (translations, graphics, zines) in and for the languages of discriminated groups, including Kurdish, Belarusian, Ukrainian, Arabic and many others. We want to confront the topic of divisions on various levels (geographical, economic, mental) and the mechanisms behind them. We also want to answer whether it is possible to dream of a society without artificially imposed borders and look at communities that form stateless and multicultural structures.

Over the September weekend, we will immerse ourselves in texts, poems, graphics, discussions, and music to blossom with new ideas for the years to come.

///

This event will be accompanied by meetings (including online meetings), during which topics currently concerning independent publishers and grassroots initiatives will be discussed, and are consistent with the values of the Sixth Independent Bookfair. Our event is open to the egalitarian idea of hearing out those excluded. It’s a space to share our experiences, learn from each other, respectfully discuss alternatives and look critically at the current reality.

Last year, the Bookfair was attended by publishing houses, collectives and people representing various circles, both from Poland and abroad. The event also attracted a lot of book lovers and we hope it will be like that this year as well.

We cannot cover exhibitors’ travel expenses, but we do not charge a stand fee. However, if you want to come and your only obstacle is your financial situation, write to us – we will try to devise a solution together. Our bookfair is also free for visitors.

Because of a limited number of stands for exhibitors, please notify us of your arrival in advance. We await applications (until June 1st 2023) at warsawbookfair[at]riseup.net. You can also use this e-mail to contact us about any cooperation proposals, questions and comments regarding the event.

We hope to see you there!

The collective of the Warsaw Independent Bookfair

website: warsawbookfair.noblogs.org

twitter: twitter.com/WarsawBookfair

facebook: facebook.com/warsawbookfair

instagram ENG: @warsaw_independent_bookfair

Topics: #Internationalism, #Multiculturalism, #Migration, #Diasporas, #Antimilitarism, #Borders, #MutualAid, #SelfOrganization

on 3 czerwca 2023 at 09:34 – Wretched Of The Earth (US) / Social Crisis / Serotonin Zero

Wretched Of The Earth – D-beat (Portland, USA)  https://wretchedoftheearth.bandcamp.com/

 

Serotonin Zero – Blackened hardcore (Warszawa) – album release show  https://serotoninzero.bandcamp.com/album/broken-worlds

 

Social Crisis – D-beat crust (Biała Podlaska – Warszawa)  https://socialcrisispunx.bandcamp.com/album/split-lp-with-ortika

Data i czas: 

on 3 czerwca 2023 at 09:29 – Freak Yoga Fest

Freak Yoga Fest 17-18 czerwca 2023 Ada Puławska, Warszawa

Zapraszamy do spędzenia czerwcowego weekendu razem z nami, by poznawać i zgłębiać rozmaite ścieżki Jogi z różnymi nauczycielami!   Freak Yoga Fest wypełnią też wykłady, medytacja, warsztaty masażu, kąpiel w dźwiękach mis i gongów oraz koncerty. Poza tym vegan piknik, targi handmade, i strefa chill. Szczegółowy program festu pojawi się niebawem!   Zajęcia przeznaczone są dla osób na każdym poziomie zaawansowania w praktyce Jogi   Wszystkie warsztaty będą bezpłatne, jednak ideą festu jest wsparcie No Borders Team ( [www.facebook.com/nobordersteam/]) także można spodziewać się puszki i nie wahać się ją na ten cel zasilić!

No Borders Team to oddolna grupa sprzeciwiającą się działaniom władzy na granicy i wspierająca uchodźców. Od sierpnia 2021 roku na wschodniej granicy Polski z Białorusią trwa kryzys humanitarny. Ludzie z krajów dalekiego wschodu uciekający przed wojną i głodem próbują przedostać się do Europy. Z Białorusi próbują dzikim lasem dostać się do Polski. Z jednej strony straż graniczna białoruska przemocą wypycha uchodźców na stronę polską, a strażnicy graniczni w Polsce dokonują nielegalnego ,,pushbacku” wypychając ludzi na stronę białoruską. Ludzie w tej pułapce tkwią czasami miesiącami. Organizacje humanitarne nie są dopuszczane do pomocy, tylko nieliczni aktywiści niosą im pomoc medyczną i humanitarną.

Specjalnie na okoliczność festiwalu powstaje zin! Zapraszamy do nadsyłania tekstów, grafik, zdjęć, rysunków i poezji w temacie Jogi, czym dla was jest, jak ją postrzegacie. Budzimy drzemiące w nas siły twórcze, pozwalamy płynąć kreacji, by stworzyć tę publikację razem.   Projekt wspiera ZINEK.   Prace można słać na: freakyogafest2323@gmail.com   DEADLINE: 1.06.2023   Zin link: [www.facebook.com/events/746535210532602/]  

Jest dla nas ważne, by festiwal był przestrzenią przyjazną dla wszystkich osób, w ich pięknej różnorodności. By był Przestrzenią Bezpieczniejszą, tzn. wolną od przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, werbalnej, symbolicznej, w tym dyskryminacji ze względu na płeć, orientację, pochodzenie, wygląd, wiek, status społeczny czy ekonomiczny. Zdajemy sobie sprawę, że żadna przestrzeń nie jest całkowicie bezpieczna i wolna od opresji oraz przejawów hierarchii, dlatego chcemy wspólnie zadbać o jej tworzenie!

Dla osób, które zajmują się rękodziełem i chcą się z nim wystawić w czasie festu organizujemy taką strefę. Czekamy na zgłoszenia pod adresem: freakyogafest@pm.me   Piszcie też, jeśli chcecie włączyć się w tworzenie Festu.

on 3 czerwca 2023 at 09:09 – Kongresono 2023 – Wobec klęski | VI Kongres Anarchistyczny

Kongresono 2023 | VI – Kongres Anarchistyczny  8 – 11 czerwca 2023 | Warszawa 

Po edycjach we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi… wracamy do Warszawy! Zapraszamy Was do spędzenia z nami długiego czerwcowego weekendu (8, 9, 10 i 11 czerwca) w Aktywnym Domu Alternatywnym (ul. Puławska 37). 

Ostatnim razem postawiłyśmy na naukę troski. Już wtedy była to odpowiedź na działanie w niebywale trudnych warunkach: pandemię, walkę o osoby LGBTQ+ i dostępność do aborcji, nie wspominając o obronie środowiska naturalnego. Niestety, od czasu łódzkiej edycji okoliczności przysporzyły nam tylko więcej powodów do zatroskania. Od jakiegoś czasu towarzyszy nam niezbywalne poczucie klęski – serwowanej zarówno „od góry”, w formie międzynarodowych decyzji, państwowo-partyjnej polityki, jak i przejawiającej się „od dołu”, przez wyczerpanie i zastraszenie działaczek, jawną przemoc, ale i słabość dotychczasowych form organizacyjnych. Chcemy przegadać i przemyśleć dalszy kierunek dla naszych nieskrępowanych ruchów. Dlatego właśnie tegoroczna edycja Kongresono odbywać się będzie pod konfrontacyjnym hasłem: „wobec klęski”.

Będziemy chciały rozmawiać o naszych klęskach i o tym jak sobie z nimi poradziłyśmy (bądź też nie), o klęskach, które jeszcze nie nadeszły. Naradźmy się jak działać w obliczu klęski! Jakie taktyki i strategie obierać, jakich jeszcze nie opracowałyśmy, jak czerpać z nich siły na inne życie i inny świat, gdzie klęski można przeistoczyć w (mniej niewidzialne) zwycięstwa, gdzie jeszcze klęskom można zapobiec? Chcemy zaprosić was do wspólnego namysłu nad: • przemilczanymi sukcesami pośród „oficjalnej porażki” ruchu feministycznego, • ochroną środowiska a anarchizmem, czyli o tym, czy przywiązywanie się do drzewa wystarczy, • aktywizmem w dużym mieście a poza nim, • działaniem podczas wojny, klęsk żywiołowych, kryzysów migracyjnych, • problemami obecnych strategii anarchistycznych i form organizacyjnych, • negatywnym wpływem mediów społecznościowych na politykę radykalną, • działaniami i brakiem działań wobec neoliberalnego zwijania instytucji publicznych, • odpowiedzią na klęskę międzynarodowej i państwowej „polityki ekologicznej”, • przestarzałym szkolnictwem w obliczu nowych wyzwań, • niedomaganiem systemu ochrony zdrowia, • trudnością dalszego działania po represjach lub doświadczeniu przemocy policyjnej, • wspieraniem się w budowaniu relacji, sieci i przyjaźni w obliczu klęski, • wypaleniem, zaprzestaniem działalności, rozpadem i odbudowywaniem grup aktywistycznych, • oddolnymi formami pomocy i wsparcia, • przezwyciężaniem ograniczeń naszej sprawczości, • brakiem odpowiedzi ruchów wolnościowych na to jak ma wyglądać i jak organizować „czarno-zieloną” ochronę przyrody, • porażkami dogmatycznego i schematycznego rozumienia problemów, • nieudolnością procesów mediacyjnych i facylitacyjnych, • niemożliwością zatrzymania maszyny wojennej, • zawłaszczaniem ruchów społecznych przez partie i polityków, Oraz wieloma innymi tematami, które przyjdą wam do głowy.

Jak zawsze nie zabraknie prelekcji, warsztatów i dyskusji, jednak podczas tej edycji chcemy stworzyć dużo większą niż zazwyczaj przestrzeń do poznawania się ze sobą, odpoczynku i dobrej zabawy. Wypatrujcie informacji i zapiszcie datę spotkania w kalendarzach.  Informuj. Zapraszaj. Dyskutuj. Współpracuj. Działaj.  Przyjedź i weź ze sobą znajome osoby! 

Skontaktuj się z nami: ✉️ kongresono2019@autistici.org  💬 messenger  🌐 https://kongresono.info/ 

Riistetyt / Kohu 63 / Kara

ADA PUŁAWSKA PREZENTUJE:

Piątek? Dzień Matki? Tylko na Adzie! Serdecznie zapraszamy na koncert i solidną dawkę hałasu.

Zagrają:

RIISTETYT (Finlandia, Tampere)
https://www.youtube.com/watch?v=R1UMmc9lY5E
https://www.youtube.com/watch?v=J-t_v_8kNlI

KOHU 63 (Finlandia, Tampere)
https://www.youtube.com/watch?v=EV2jA8UQTfA
https://www.youtube.com/watch?v=LO2ORbfIyko

KARA (Warszawa)
https://nnnw.bandcamp.com/album/kara

Otwieramy się dla Was o g.19, sztuka zabrzmi ok.g.20. Do zobaczenia!

Kiedy? 26.05.23 (Piątek)
Gdzie? ADA Puławska

Punk Pong – turniej tenisa stołowego

Robimy kolejną edycję turnieju charytatywnego dla miłośniczek i miłośników ping-ponga. Jeśli jesteś wielką/im fanką/em tego sportu i kochasz zwierzęta to zapraszamy na nasze święto. Do turnieju można zapisać się poprzez wiadomość prywatną (https://www.facebook.com/kvadra.patra). Przyjmujemy tylko amatorki/ów.

Jeśli nie jesteś zapaloną/ym pingpongistką, to nie żaden problem, ponieważ będziemy mieli wiele innych atrakcji takich jak: dj sety, wegańskie jedzenie, bar i distra. Wkrótce będziemy informować Was o reszcie szczegółów, więc bądźcie czujne/i. Dziękujemy naszym przyjaciółkom/ołom pomagającym przy organizacji imprezy i wszystkim innym za wsparcie i empatię.