W tym roku tradycyjnie zmieniamy miejscówkę, choć tym razem mamy cichą nadzieję, że zadomowimy się na dłużej na Mokotowie.

ADA Puławska to stosunkowo nowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Aktywny Dom Alternatywny mieści się przy ulicy Puławskiej 37 i pełni funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego. Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej. Przyjmując zasadę non-profit, przy Puławskiej 37 stworzona została przestrzeń wspierająca niekomercyjne działania społeczne i kulturalne, inicjowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje. Obecnie w A.D.A. PUŁAWSKA działają: świetlica, sala koncertowo-teatralna, sitodruk, ciemnia, galeria, biblioteka, ogródek miejski, freeshop (wymiennik) oraz pracownie i warsztaty. W planach sala kinowa i skatepark. Działa też od końca czerwca niezależne regularne kino z ambitnymi planami artystyczno-programowymi i infrastrukturalnymi.

Festiwal potrwa w tym roku 3 dni i pokaże niemal 800 h kina plus wydarenia towaryszace! Startujemy 17 października i kończymy w niedzielę 19 października. Jak co roku wjazd na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny a ewentualne zyski czy to z puszek benefitowych czy serwowanego jedzenia przeznaczamy na działania na rzecz społeczności romskiej. Już przy okazji 4 edycji gościłyśmy i gościliśmy romski band, który na co dzień wypełnia warszawskie ulice dźwiękami. Będąc pełni podziwu dla wielowiekowej tradycji połączonej z wielowiekowym uciskiem i dyskryminacją włącznie z ostatnimi wydarzeniami w Poznaniu czy Gdańsku, chcielibyśmy i chcialybyśmy wesprzeć naszych przyjaciół również finansowo . Środki zostaną skierowane zapewne na doraźną pomoc prawną lub inną w przypadkach nielegalnych brutalnych ewikcji. Zeszłoroczny benefit wydatnie przysłużył się pomocy w powrocie do Polski naszego przyjaciela.

IMG_2867

This year, as usual, we changed the spot, though this time we quietly hope that we’ll make Mokotów our home for longer.

A.D.A. PUŁAWSKA is a relatively young venue on the cultural map of the capital. Aktywny Dom Alternatywny (Active Alternative House) is located on 37 Puławska street and serves as an autonomic socio-cultural centre. The activity of A.D.A. PUŁAWSKA is entirely based on the rank-and-file social undertakings. According to the non-profit policy, the space on 37 Puławska street supports non-commercial social and cultural activity, initiated by independent units, groups and organisations. Currently, A.D.A. PUŁAWSKA contains: a common room, a concert hall, an auditorium, a screen printing room, a darkroom, a gallery, a library, an urban garden, a freeshop (exchange based), ateliers and workshops. There are plans to create a cinema and a skatepark. An independent cinema has been working regularly since the end of June and it has ambitious programme, as well as, artistic and infrastructural plans.

This year the Festival will last 3 days and will display almost 800 hours of cinema as well as related events. We’re starting on October 17th and finishing on Sunday, October 19th. Like every year, admission is free and possible profit, either from charity boxes or served food, will be assigned to the activity for Romani community. During the 4th edition of the Festival we hosted a Romani band which fills Warsaw streets with sound everyday. Fully admiring the old tradition combined with many years of oppression and discrimination, including the latest events from Poznań or Gdańśk, we would like to support our friends financially. The wherewithal will be surely assigned to immediate legal aid or other, in case of illegal brutal eviction. Last year’s benefit greatly helped our friend Avat come back to Poland. Solidarity is our weapon!

IMG_2880http://diyfilmfest.blogspot.com/