WARSAW INDEPENDENT BOOKFAIR 2023


„Im więcej wiesz, tym lepiej działasz”
Witajcie po ubiegłorocznej przerwie! Chcemy zaprosić Was na VII edycję Kiermaszu Książki Niezależnej, który odbędzie się w Warszawie w terminie 9-10.09.2023
///
Konflikt zbrojny w Ukrainie unaocznił w ostatnim czasie sztucznie wytworzone podziały, w każdym sensie, ale szczególnie tym dosłownym, w postaci granic, murów, zasieków. Sytuacja kryzysowa, jaką jest m. in. wojna, wymusza masowe ruchy ludności, porzucenie własnego, bezpiecznego dotychczas domu, w poszukiwaniu nowego. Ta podróż okupiona jest ogromnym wysiłkiem, na każdym etapie napotyka przeszkody, struktury państwowe i polityczne, które są jej niechętne, które aktywnie jej przeciwdziałają, które nie są na taką sytuację przygotowane. Istnieje w tym wszystkim ruch zmierzający w innym kierunku, niejako “pod prąd”. To wspólnota, samoorganizacja, pomoc wzajemna. To wszystkie osoby/grupy osób/inicjatywy, które każdą wolną chwilę minionego roku spędziły (i nadal spędzają!) patrolując przygraniczne lasy w poszukiwaniu tych, którym ogromnym wysiłkiem udało się przekroczyć granicę. To każda ręka, która podała ciepły koc, wodę, leki, miskę zupy. To każdx, którx przyjxłx do domu osobę uchodźczą, zaoferowałx jej pracę, pomoc prawną, tłumaczxkx, czy wykonałx dowolny inny akt dobroci.
I te właśnie akty dają nadzieję. Na to, że niezależnie od naszego pochodzenia, jesteśmy ludźmi i potrafimy w “innych” dostrzec nie “obcych”, a ludzi. Na to, że być może inny świat jest możliwy. Na to, że na pewno płoty i mury, a także czołgi i karabiny są nam zdecydowanie niepotrzebne.
Nadchodzący kiermasz chcemy dedykować wszystkim osobom, które z różnych powodów (politycznych, klimatycznych, ekonomicznych) opuściły swoje domy. Wierzymy, że poprzez wspólne spotkania, budowę różnorodnych społeczności, codzienne wsparcie, jesteśmy gotowx współistnieć i czerpać od siebie co najlepsze. Szczególnie zapraszamy inicjatywy wydawnicze, autorów/autorki i grupy oddolne, które przygotowują literaturę i materiały publikacyjne (tłumaczenia, grafika, ziny) w językach grup dyskryminowanych i przeznaczone dla nich m.in. kurdyjskim, białoruskim, ukraińskim, arabskim i wieloma innymi. Chcemy zmierzyć się z tematem podziałów na różnych płaszczyznach (geograficznych, ekonomicznych, mentalnych) oraz mechanizmami, które za nimi stoją. Chcemy także odpowiedzieć na pytanie czy można marzyć o społeczeństwie bez sztucznie narzuconych granic i przyjrzeć się społecznościom, które tworzą struktury bezpaństwowe i wielokulturowe.
Przez wrześniowy weekend zanurzymy się w tekstach, wierszach, grafikach, dyskusjach, muzyce, aby wypłynąć z nowymi pomysłami na kolejne lata.
///
Wydarzeniu będą towarzyszyć spotkania (także w formie online), w trakcie których będą poruszane tematy obecnie zajmujące wydawnictwa niezależne oraz inicjatywy oddolne, które wpisują się w ideę siódmego Niezależnego Kiermaszu Książek. Jest on otwarty na przekaz równościowy obejmujący głos osób wykluczanych. Będzie przestrzenią do wspólnego dzielenia się naszymi doświadczeniami, uczenia się od siebie nawzajem, dyskutowania z szacunkiem nad alternatywami oraz spojrzenia krytycznie na współczesną rzeczywistość.
W poprzednim w kiermaszu brały udział wydawnictwa, kolektywy i osoby reprezentujące różne środowiska zarówno z Polski jak i zagranicy. Wydarzenie przyciągnęło też sporo miłośniczek i miłośników książek i liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie.
Nie będziemy w stanie pokryć kosztów podróży osobom wystawiającym się, za to nie pobieramy opłaty za stoisko. Jeśli bardzo chcesz przyjechać a jedyną przeszkodą są dla Ciebie finanse, napisz do nas – spróbujemy coś razem wymyślić. Kiermasz jest bezpłatny dla osób odwiedzających.
Ponieważ mamy ograniczoną liczbę stanowisk, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie. Na zgłoszenia czekamy (do 1 czerwca 2023) pod adresem warsawbookfair[at]riseup.net. Na ten sam adres mailowy można przysyłać wszelkie propozycje współpracy, pytania i uwagi odnośnie wydarzenia.
Zapraszamy!
Kolektyw Warszawskiego Niezależnego Kiermaszu Książek
www: warsawbookfair.noblogs.org
twitter: twitter.com/WarsawBookfair
facebook: facebook.com/warsawbookfair
instagram ENG: @warsaw_independent_bookfair
h2. Tematyka: #Internacjonalizm#Wielokulturowość#Migracje#Diaspory#Antymilitaryzm#Granice#Pomocwzajemna#Samoorganizacja

[english]
WARSAW INDEPENDENT BOOKFAIR 2023
Warsaw, September 9-10, 2023
ADA Puławska
“The more you know, the better you do”
We are happy to invite you to participate in the seventh edition of the Warsaw Independent Bookfair! This year it will take place on the 9-10th of September in A.D.A. Puławska. If you write, print, organise, translate, run a library, conduct any research, create or, like us, you simply like books, come and support us in our efforts for independent publishing houses and book-centred self-organisation. We invite you to debates, lectures, workshops and concerts.
///
The armed conflict in Ukraine has recently highlighted the artificially created divisions, in every sense, but especially the literal one, in the form of borders, walls, and entanglements. The war crisis, among other things, is forcing mass movements of the population, abandoning their own previously safe home in search of a new ones. This journey is paid for with great effort; at every stage, it encounters obstacles, state and political structures that are reluctant to it, that actively oppose it, and that are unprepared for it. There is in all this a movement moving in a different direction, so to speak, “against the current”. It is a community, self-organization, and mutual aid. All the people/groups of people/initiatives spent (and still spend!) every spare moment of the past year patrolling the border forests in search of those who managed to cross the border with great effort. It is every hand that has given a warm blanket, water, medicine, and a bowl of soup. Every person who welcomed a refugee into their home, offered them a job, legal assistance, a translator, or performed any other act of kindness.
And it is these acts that give hope. For the fact that, regardless of our background, we are human beings and can see in the “others” not “strangers” but people. For the fact that another world is possible. On the fact that surely fences and walls and tanks and guns are unnecessary to us daily.
We want to dedicate the upcoming fair to all those who have left their homes for various reasons (political, climatic, and economic). By coming together, building diverse communities, and providing daily support, we are ready to coexist and get the best from each other. We especially invite publishing initiatives, authors/authors and grassroots groups that prepare literature and publication materials (translations, graphics, zines) in and for the languages of discriminated groups, including Kurdish, Belarusian, Ukrainian, Arabic and many others. We want to confront the topic of divisions on various levels (geographical, economic, mental) and the mechanisms behind them. We also want to answer whether it is possible to dream of a society without artificially imposed borders and look at communities that form stateless and multicultural structures.
Over the September weekend, we will immerse ourselves in texts, poems, graphics, discussions, and music to blossom with new ideas for the years to come.
///
This event will be accompanied by meetings (including online meetings), during which topics currently concerning independent publishers and grassroots initiatives will be discussed, and are consistent with the values of the Sixth Independent Bookfair. Our event is open to the egalitarian idea of hearing out those excluded. It’s a space to share our experiences, learn from each other, respectfully discuss alternatives and look critically at the current reality.
Last year, the Bookfair was attended by publishing houses, collectives and people representing various circles, both from Poland and abroad. The event also attracted a lot of book lovers and we hope it will be like that this year as well.
We cannot cover exhibitors’ travel expenses, but we do not charge a stand fee. However, if you want to come and your only obstacle is your financial situation, write to us – we will try to devise a solution together. Our bookfair is also free for visitors.
Because of a limited number of stands for exhibitors, please notify us of your arrival in advance. We await applications (until June 1st 2023) at warsawbookfair[at]riseup.net. You can also use this e-mail to contact us about any cooperation proposals, questions and comments regarding the event.
We hope to see you there!
The collective of the Warsaw Independent Bookfair
website: warsawbookfair.noblogs.org
twitter: twitter.com/WarsawBookfair
facebook: facebook.com/warsawbookfair
instagram ENG: @warsaw_independent_bookfair
h2. Topics: #Internationalism#Multiculturalism#Migration#Diasporas#Antimilitarism#Borders#MutualAid#SelfOrganization